Bomöte – Lokal Hyresgästförening kallar till bomöte en gång om året. Det innebär att samtliga i huset boende kallas, vare sig de är medlemmar i hyresgästföreningen eller inte. Bomötet tar upp Hyresgästernas angelägna frågor och problem och informerar samtidig om vad som händer på det egna LH och Syd-Osts nivån.

Fullmäktige – Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ.

Förbundsstyrelse – Förbundsstyrelsen leder verksamheten mellan förbundsstämmorna. Den består av en förbundsordförande, tio ledamöter och tre ersättare, de väljas av Förbundsstämma. Förbundsstyrelsen sammanträder ca. en gång per månad under verksamhetsåret. Förbundsstyrelsens uppgift är
-att ansvara för riksförbundets ekonomi
-att besluta om firmatecknare
-att utöva tillsyn över regionernas och Hyresgästföreningarnas ekonomi och verksamhet, samt över förbundskontorets verksamhet.

Förbundsstämma – Högsta beslutande församlingen på riksnivå är förbundsstämman och den sammanträder en gång vartannat år.

HO – Husombud, är ett ideellt uppdrag som skapa en länk mellan de boende och föreningen. En Husombud representera en bostadsområde eller kvarter.

LH – betyder lokala Hyresgästförening och omfattar det föreningsarbete ute i bostadsområdena. En lokal hyresgästförening finns och verkar i det lokala bostadsområdet. Storleken kan variera från ett fåtal lägenheter upp till över 1000 lägenheter. Den lokala hyresgästföreningen arbetar för att stärka bostadsområdets gemenskap på olika sätt. Det kan vara gårdsfester, bussresor, studiecirklar eller liknande arrangemang. Den lokala hyresgästföreningen kan också samla in synpunkter och förslag på hur den gemensamma boendemiljön kan förbättras och diskutera dessa förslag med fastighetsägaren.

Stora förhandlingsdelegation – Den stora förhandlingsdelegation är valt via samtliga Stockholms Stads föreningar på årsmötena idag finns det för de tre allmännyttiga bostadsföretagen Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder. För att starta en stor förhandlingsdelegation inom Stockholms Stad krävs det mer än 1000 lägenheter, så finns det möjlighet till det!

Lilla förhandlingsdelegationen – Den stora förhandlingsdelegation utser inom sig en liten delegation. Denna mycket lilla grupp – vanligen 3 – 5 personer – genomför den faktiska förhandlingen. Den lilla delegationen leds av en anställd förhandlare från region Stockholm.
Den lilla förhandlingsdelegationen skall förankra sina förslag till förhandlingsstrategi hos stora förhandlingsdelegationen.

Motion – En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande församling till exemple ett föreningsårsmöte. Saker som tas upp i en motion är oftast förslag till hur hyresgästföreningen ska arbeta, hur och med vad. Alla medlemmar har möjlighet att skriva motioner till alla beslutsnivåer, man måste dock bor i aktuellt region eller hyresgästförening.
Region – Landet är indelat i tio regioner, Regionkontoret samordnar insatser som behövs i den egna regionen. Regionen har dessutom tillgång till samlad expertis i olika boendefrågor som jurister, förhandlare och verksamhetsutvecklare.

Reservationer – Ett sätt att anmäla avvikande mening i en styrelse eller annat beslutande organ för den som ogillar beslutet. Den som reserverar sig anmäler det efter, och i direkt samband med, beslutet. Denne kan även tala om att han stöder ett annat förslag, såväl som lämna en skriftlig reservation. Reservationer kommer i protokollet och fungera som en markering av en annan mening.

Samråd

Stadgar – Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för föreningen.

Verksamhetsberättelse – En styrelses redovisning av vad som utförts under senaste verksamhetsår. Här sammanfattas det som har gods under året, det som har hänt och det som inte gick att genomföra.

Verksamhetsplanen – en styrelses plan för att beskriver verksamheten. Den skapas i hösten och står för de planer som föreningen har inför nästa året.

Årsmöte vid Syd-Ost – Hyresgästföreningen Syd-Osts högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötets uppgifter innefattar bland annat att välja styrelse, välja ledamöter till fullmäktige samt att välja ledamöter till ett flertal förhandlingsdelegationer. Styrelsen leder föreningsverksamheten samt verkställer de av årsmötet fattade beslut. Dessutom ansvarar styrelsen för föreningens ekonomi och verksamhetsplanering. Årsmöte hålls varje år innan mars månads utgång.

Årsmöte inom LH – En gång om året kallar LH till årsmöte. Då kallas endast medlemmar i hyresgästföreningen för att gå igenom vad styrelsen redovisar som utfört arbete i sin verksamhetsberättelse, deras redovisning av ekonomiska medel och andra ärenden. Här sker också valet av ledarmöte. Detta ordinarie årsmöte ska hållas innan slutet av februari.